دروس

زمینه های تدریس

دروس دوره لیسانس فیزیک

مکانیک- اکتریسته- مغناطیس -حالت جامد- فیزک مدرن- فناوری نانو- لایه های نازک- روش های تجربی لایه نشانی

فاطمه اخلاصی
فاطمه اخلاصی

محل خدمت :
    دانشکده فنی- گروه فیزیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^