زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

فاطمه اخلاصی
فاطمه اخلاصی

محل خدمت :
    دانشکده فنی- گروه فیزیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^