پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

فاطمه اخلاصی
فاطمه اخلاصی

محل خدمت :
    دانشکده فنی- گروه فیزیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^