معرفی

مشخصات فردی

فاطمه اخلاصی

نام - نام خانوادگی : فاطمه   اخلاصی

پست الکترونیکی : f_ekhlasi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : بوعلی سینا همدان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک و انرژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : پلی تکنیک گرونوبل فرانسه

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی فرایند ها
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : پلی تکنیک گرونوبل فرانسه

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده فنی- گروه فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 2

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-11-1

فاطمه اخلاصی
فاطمه اخلاصی

محل خدمت :
    دانشکده فنی- گروه فیزیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^